Make your own free website on Tripod.com

בס"ד

שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון, היינו כחולמים: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אז יאמרו בגוים, הגדיל ה' לעשות עם אלה: הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים: שובה ה' את שביתנו, כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה ברנה יקצרו: הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע, בא יבא ברנה נושא אלמתיו:

 

המזמן אומר :                           רבותי נברך

ועונין המסובין:                        יהי שם ה' מברך מעתה ועד עולם:

המזמן חוזר:                             ברשות מרנן ורבותי נברך (אלהינו) (שהשמחה במעונו וְ )שאכלנו משלו:

ועונין המסובין:                        ברוך (אלוהינו) (שהשמחה במעונו ו )שאכלנו משלו ובטובו חיינו:

יחיד אינו אומר:                         ברוך הוא וברוך שמו:

 

ברוך אתה ה' , אלוהינו מלך העולם, הזן את העולם כלו בטובו, בחן בחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב לכל, ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא, כאמור פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון: ברוך אתה ה' הזן את הכל:

נודה לך ה' אלוהינו, על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו ה' אלוהינו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חקיך שהודעתנו, ועל חיים חן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל שעה:

 

בחנוכה ובפורים אומרים זה :

על הניסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה:

 

לחנוכה:

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה, על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים, עמדת להם בעת צרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את ניקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופנו את היכלך, וטהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קדשך. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול:

 

לפורים:

בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, בקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר לחדש שנים עשר, הוא חודש אדר ושללם לבוז. ואתה ברחמך הרבים הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו בראשו. ותלו אותו ואת בניו על העץ.

 

ועל הכל ה' אלוהינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ככתוב, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, ברוך אתה ה' , על הארץ ועל המזון:

רחם נא ה' אלוהינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו, אלהינו אבינו רענו, זוננו, פרנסנו וכלכלנו והרויחנו, והרוח לנו ה' אלהינו מהרה מכל צרותנו, ונא, אל תצריכנו ה' אלהינו, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד:

 

בראש חודש וחול המועד אומרים זה:

אלוהינו ואלוהי אבותינו, יעלה ויבא ויגיע וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדוננו, וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד עבדך, וזכרון ירושלים עיר קדשך, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה לטובה, לחן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום לראש חודש ראש החודש הזה לחוה"מ פסח חג המצות הזה. לחוה"מ סוכות חג הסוכות הזה.

זכרנו ה' אלוהינו בו לטובה. ופקדנו בו לברכה. והושיענו בו לחיים. ובדבר ישועה ורחמים, חוס וחננו, ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עיננו, כי אל מלך חנון ורחום אתה:

 

ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו, ברוך אתה ה' בונה ברחמיו ירושלים אמן:

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, האל אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו קדוש ייעקב, רוענו רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל, שבכל יום ויום הוא הטיב, הוא מטיב, הוא ייטיב לנו. הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד לחן ולחסד ולרחמים ולרוח, הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה, וכלכלה, ורחמים, וחיים ושלום, וכל טוב. ובכל טוב לעולם אל יחסרנו.

הרחמן, הוא ימלוך עלינו לעולם ועד.

הרחמן, הוא יתברך בשמים ובארץ.

הרחמן, הוא ישתבח לדור דורים.

ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים, ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים.

הרחמן, הוא יפרנסנו בכבוד.

 הרחמן, הוא ישבור עלינו מעל צוארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו.

הרחמן, הוא ישלח לנו ברכה מרבה בבית הזה ועל שולחן זה שאכלנו עליו.

הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות.

 

לר"ח הרחמן, הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה.

 

הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. מגדיל ( ביום שמתפללים מוסף מגדול) ישועות מלכו, ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם: עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן:

יראו את ה' קדושיו, כי אין מחסור ליראיו: כפירים רשו ורעבו, ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב: הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו: פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון: ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו: נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש להם: ה' עז לעמו ייתן , ה' יברך

את עמו בשלום: